Deklarāciju projekti

Projekts

DEKLARĀCIJA 

Par bērnu un jauniešu ieguldījumu ilgtspējīgas un racionālas

izglītības sistēmas veidošanā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespēju skolu mācību programmu ietvaros iegūt tādas zināšanas, kas būtu stabils, kvalitatīvs un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstošs pamats izvēlētajās profesijās, ir nepieciešama racionāli un kvalitatīvi veidota izglītības sistēma, kas īstenojama, izvērtējot valsts intereses, prioritātes un izaugsmes iespējas;

2) ir nepieciešams pilnveidot bērnu un jauniešu mācību kvalitāti, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, kā arī pielietojot inovatīvas mācību metodes;

3) ir nepieciešams veicināt bērnu un jauniešu zināšanas par neformālo izglītību, mūžizglītību un brīvprātīgo darbu, kā arī to sniegtajām priekšrocībām izglītības procesā;

4) lai celtu un izlīdzinātu izglītības kvalitāti visos Latvijas reģionos, būtu apsverama iespēja ieviest visās skolās vienotu pārbaudes darbu, kontroldarbu un ieskaišu saturu;

5) ir nepieciešams īstenot valsts mēroga pasākumus profesionālās izglītības popularizēšanā, lai bērni un jaunieši apzinātos profesionālās izglītības priekšrocības un izvēlētos iegūt izglītību perspektīvās un valstī vajadzīgās nozaru profesijās;

6) lai veicinātu piederības un nacionālās identitātes apziņu bērnu un jauniešu vidū, kā arī, lai stiprinātu jauniešu zināšanas un paaugstinātu jauniešu līdzdalību valsts politiskajos procesos, ir nepieciešams apsvērt iespēju skolu programmās iekļaut atsevišķu obligātu mācību priekšmetu - Politika un tiesības.

 

3.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2013.gada 26.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA - Par bērnu un jauniešu ieguldījumu ilgtspējīgas un racionālas izglītības sistēmas veidošanā

Priekšlikumu tabula deklarācijas projekta grozījumiem "Par bērnu un jauniešu ieguldījumu ilgtspējīgas un racionālas izglītības sistēmas veidošanā"

 

Projekts

DEKLARĀCIJA 

Par Latvijas bērnu un jauniešu līdzdalību 

Eiropas Savienības jautājumu risināšanā 

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) apzinoties jauniešu bezdarbu kā kopīgu Eiropas Savienības dalībvalstu problēmu, ir nepieciešams jauniešus motivēt aktīvi iesaistīties kopīgās Eiropas Savienības izglītības un nodarbinātības veicināšanas programmās, lai jaunieši, kam trūkst darba pieredzes, iegūtu informāciju par kvalitatīviem prakses piedāvājumiem un aktivitātēm, kas palīdzētu jauniešiem iesaistīties darba tirgū;

2) lai motivētu bērnus un jauniešus intensīvāk apgūt svešvalodas, kā arī, lai paaugstinātu svešvalodu apguves kvalitāti Latvijas izglītības iestādēs, ir nepieciešams popularizēt skolu un augstskolu studējošo un mācībspēku apmaiņas programmu priekšrocības, rosinot skolas iesaistīties sadarbības tīklu veidošanā ar citām Eiropas Savienības izglītības iestādēm, kā arī veidot seminārus ar jauniešiem, kas guvuši pieredzi šādu apmaiņas programmu ietvaros;

3) lai Latvijas bērniem un jauniešiem nodrošinātu līdzvērtīgu (vienlīdzīgu) pieeju Eiropas Savienības sniegtajām izglītības, kultūras un brīvprātīgā darba pieredzes ieguves iespējām, būtu nepieciešams veidot vienotu informācijas datu krātuvi – interneta portālu, kurā tiktu koncentrēti apkopota aktuālākā informācija;

4) ņemot vērā to, ka, īstenojot vienu no Eiropas Savienības pamatbrīvībām attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojams skaits Latvijas iedzīvotāju, ir izceļojuši uz ārvalstīm, ir nepieciešams apsvērt iespēju radīt un īstenot īpašas programmas, lai stiprinātu piederības sajūtu Latvijas valstij, aizbraukušo bērnu un jauniešu vidū;

5) lai, izmantojot Eiropas Savienības nodrošinātās izglītības iespējas ārvalstīs, Latvijas bērni un jaunieši nezaudētu nacionālās identitātes apziņu, ir nepieciešams ar īpašu izglītības un kultūras projektu starpniecību stiprināt bērnos un jauniešos nacionālo vērtību apzināšanos un to nozīmi.

 

3.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2013.gada 26.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA - Par Latvijas bērnu un jauniešu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumu risināšanā

Priekšlikumu tabula deklarācijas projekta grozījumiem "Par Latvijas bērnu un jauniešu līdzdalību Eiropas Savienības jautājumu risināšanā"

  

Projekts

DEKLARĀCIJA 

Par bērnu un jauniešu iniciatīvām

tautsaimniecības attīstības un konkurētspējas veicināšanā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) lai veicinātu nacionālo preču un pakalpojumu eksportu, kā arī jaunu un apjomīgāku ārvalstu investīciju ieplūšanu Latvijā, ir nepieciešams ar publiskā un privātā sektora sadarbības projektu starpniecību, mazināt aizspriedumus, pārpratumus un stereotipus par Latvijas valsti ārvalstīs;

2) apzinoties šā brīža (mūsdienu) negatīvās Latvijas demogrāfiskās tendences, ir nepieciešams atbalstīt nozaru ražotņu izveidi lauku reģionos, lai nodrošinātu racionālu un efektīvu nacionālo resursu izmantošanu, un tādejādi uzlabotu nodarbinātības un bezdarba problēmas ārpus pilsētām;

3) lai mazinātu bērnu un jauniešu bezdarba problēmu Latvijā, ir nepieciešams bērniem un jauniešiem aktīvi iesaistīties pārdomātākas un ilgtspējīgākas pabalstu politikas izstrādāšanā, kā arī stipendiju piešķiršanas kārtības uzlabošanā;

4) lai ar 2014.gada 1.janvāri nodrošinātu iedzīvotājiem ērtāku, saprotamāku un veiksmīgu pāreju no nacionālās valūtas – lata, uz Eiropas Savienības vienoto valūtu - eiro, ir nepieciešams skolu mācību programmu ietvaros bērniem un jauniešiem sniegt informāciju par eiro ieviešanas priekšrocībām un riskiem viegli izprotamā veidā;

5) lai stimulētu Latvijas ekonomikas attīstību un izaugsmi, un veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos, ir nepieciešams izstrādāt valsts atbalsta programmas jauniešu uzņēmumiem, kā arī būtu apsverama iespēja izstrādāt īpašas nodokļu politikas iniciatīvas jauniešu uzņēmumiem.

 

3.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2013.gada 26.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA - Par bērnu un jauniešu iniciatīvām tautsaimniecības attīstības un konkurētspējas veicināšanā

Priekšlikumu tabula deklarācijas projekta grozījumiem "Par bērnu un jauniešu iniciatīvām tautsaimniecības attīstības un konkurētspējas veicināšanā"

 

Projekts

DEKLARĀCIJA 

Par bērnu un jauniešu iniciatīvām efektīvas

bērnu un jauniešu veselības politikas veidošanā

 

Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1) apzinoties zināšanu par veselīgu dzīvesveidu un veselības saglabāšanu, izšķiroši svarīgo nozīmi slimību cēloņu novēršanā, apsvērt iespēju noteikt un iekļaut priekšmetu - Veselības mācība, skolu programmās kā atsevišķu un obligātu mācību priekšmetu;

2) lai novērstu aizvien pieaugošo aptaukošanās izplatību bērnu un jauniešu vidū, būtu apsverama iespēja pieņemt stingrākus skolu ēdināšanas noteikumus, kas paredzētu sabalansēta un veselīga uztura principu ievērošanu skolu ēdināšanas iestādēs;

3) lai nodrošinātu bērnu un jauniešu, kuri aug nelabvēlīgos ģimenes apstākļos, normālu fizisko un garīgo attīstību, ir jāierobežo un jānovērš atkarību izraisošo vielu lietošana bērnu un jauniešu vecāku vidū, ar valsts un pašvaldības institūciju atbalsta programmām;

4) lai uzlabotu bērnu un zīdaiņu veselības rādītājus valstī, būtu nepieciešams apsvērt iespēju veidot bezmaksas izglītojošus seminārus jaunajiem vecākiem par bērnu aprūpi un bērnu traumatisma cēloņiem un riskiem, kā arī to novēršanas pasākumiem;

5) lai nodrošinātu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pilnvērtīgu un harmonisku personību attīstību, nepieciešams vairot sabiedrībā izpratni par audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju darba nozīmīgumu, lai veicinātu iedzīvotāju aktivitāti vēlmē kļūt par ārpusģimenes aprūpes sniedzējiem.

 

3.Jauniešu Saeima

Latvijas Republikas Saeimas namā

Rīgā 2013.gada 26.aprīlī

 

DEKLARĀCIJA - Par bērnu un jauniešu iniciatīvām efektīvas bērnu un jauniešu veselības politikas veidošanā

Priekšlikumu tabula deklarācijas projekta grozījumiem "Par bērnu un jauniešu iniciatīvām efektīvas bērnu un jauniešu veselības politikas veidošanā"

Atzīmē mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem