Deklarācijas

3.Jauniešu Saeimas pasākuma dienā 2013.gada 26.aprīlī četras pieņemtās deklarācijas ir parakstījusi Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa un tās ir publicētas šeit, kā arī Saeimas mājaslapā http://saeima.lv/lv/sabiedribas-lidzdaliba/jauniesu-saeima.

Visas deklarācijas tika nodotas Saeimas atbildīgajām komisijām un visām Saeimas frakcijām un Neatkarīgo deputātu grupai, lai deputātiem tiktu dota iespēja iepazīties ar deklarāciju saturu un tie varētu apsvērt iespēju tajās paustās idejas praktiski īstenot. Ņemot vērā to, ka jautājumu loks, kas tika skarts deklarācijās, bija ļoti plašs, komisijās, domājams, tie tiek skatīti citu jautājumu kontekstā. Tostarp pasākuma laikā tika aicināts un iedrošināts ikviens Jauniešu Saeimas deputāts aktīvi sekot līdzi savu ideju un deklarāciju gaitai, interesējoties komisijās.

  

Par bērnu un jauniešu iniciatīvām efektīvas bērnu un
jauniešu veselības politikas veidošanā

 
Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)       apzinoties zināšanu par veselīgu dzīvesveidu un veselības saglabāšanu izšķiroši svarīgo nozīmi slimību cēloņu novēršanā, nepieciešams apsvērt iespēju noteikt un iekļaut priekšmetu — Veselības mācība — skolu programmās kā atsevišķu un obligātu mācību priekšmetu;
2)       lai novērstu aizvien pieaugošo aptaukošanās izplatību bērnu un jauniešu vidū, nepieciešams pieņemt stingrākus noteikumus par ēdināšanu skolās, kuri paredzētu sabalansēta un veselīga uztura principu ievērošanu, par prioritāti izvēloties Latvijas ražotāju produkciju;
3)       lai nodrošinātu nelabvēlīgos ģimenes apstākļos augošo bērnu un jauniešu normālu fizisko un garīgo attīstību, nepieciešams ar valsts un pašvaldību institūciju atbalsta programmām ierobežot un novērst atkarību izraisošo vielu lietošanu bērnu un jauniešu vecāku vidū;
4)       lai uzlabotu zīdaiņu un bērnu veselības rādītājus valstī, nepieciešams rīkot bezmaksas izglītojošus seminārus jaunajiem vecākiem par bērnu audzināšanu, ietverot ģimenes psiholoģijas pamatus, par bērnu aprūpi un bērnu traumatisma cēloņiem un riskiem, kā arī to novēršanas pasākumiem, piesaistot kā semināru vadītājus ne tikai ekspertus, bet arī vecāku nevalstisko organizāciju pārstāvjus;
5)       lai nodrošinātu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pilnvērtīgu personības attīstību, nepieciešams vairot sabiedrības izpratni par aizbildņu, audžuģimeņu un adoptētāju darba nozīmīgumu, tādējādi veicinot iedzīvotāju aktivitāti ārpusģimenes aprūpes sniegšanā.


Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

3.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2013.gada 26.aprīlī

 

Par Latvijas bērnu un jauniešu līdzdalību Eiropas Savienības
jautājumu risināšanā

 
Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)        apzinoties jauniešu bezdarbu kā kopīgu Eiropas Savienības dalībvalstu problēmu, ir nepieciešams motivēt jauniešus aktīvi iesaistīties kopīgās Eiropas Savienības izglītības un nodarbinātības veicināšanas programmās, lai jaunieši, kam trūkst darba pieredzes, iegūtu informāciju par kvalitatīviem prakses piedāvājumiem un aktivitātēm, kas palīdzētu jauniešiem iesaistīties darba tirgū;
2)       lai motivētu bērnus un jauniešus intensīvāk apgūt svešvalodas, kā arī lai paaugstinātu svešvalodu apguves kvalitāti Latvijas izglītības iestādēs, ir nepieciešams popularizēt skolu un augstskolu studējošo un mācībspēku apmaiņas programmu priekšrocības, rosinot skolas iesaistīties sadarbības tīklu veidošanā ar citām Eiropas Savienības izglītības iestādēm, organizēt seminārus ar tādu jauniešu piedalīšanos, kuri guvuši pieredzi šādu apmaiņas programmu ietvaros, kā arī rīkot bezmaksas valodu apguves kursus jauniešiem un pieaugušajiem;
3)       ņemot vērā to, ka, īstenojoties vienai no Eiropas Savienības pamatbrīvībām attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un pastāvīgi uzturēties dalībvalstu teritorijā, ievērojams skaits Latvijas iedzīvotāju izceļojuši uz ārvalstīm, ir nepieciešams apsvērt iespēju radīt un īstenot īpašas programmas, lai aizbraukušo bērnu un jauniešu vidū stiprinātu sajūtu, ka viņi ir piederīgi Latvijas valstij;
4)       lai, izmantojot Eiropas Savienības nodrošinātās izglītības iespējas ārvalstīs, Latvijas bērni un jaunieši nezaudētu nacionālās identitātes apziņu, ir nepieciešams jau pirmsskolas un sākumskolas posmos ar īpašu izglītības un kultūras projektu starpniecību stiprināt bērnos un jauniešos cieņu par nacionālajām vērtībām un uzsvērt to nozīmi veiksmīgā Latvijas valsts attīstībā un pastāvēšanā.
 

Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa

3.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2013.gada 26.aprīlī

 

Par bērnu un jauniešu ieguldījumu ilgtspējīgas un
racionālas izglītības sistēmas veidošanā

 
Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)      lai nodrošinātu bērniem un jauniešiem iespēju skolu mācību programmu ietvaros iegūt tādas zināšanas, kas būtu stabils, kvalitatīvs un nākotnes darba tirgus prasībām atbilstošs pamats izraudzītajās profesijās, ir nepieciešama racionāli un kvalitatīvi veidota izglītības sistēma, kas īstenojama, izvērtējot valsts intereses, prioritātes un izaugsmes iespējas;
2)     nepieciešams pilnveidot bērnu un jauniešu mācību kvalitāti, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas, kā arī inovatīvas, tai skaitā interaktīvas, mācību metodes, veicinot mācību programmu atjaunināšanu un pedagogu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
3)     nepieciešams veicināt bērnu un jauniešu zināšanas par neformālo izglītību, mūžizglītību, brīvprātīgo darbu un karjeras izglītību, kā arī to sniegtajām priekšrocībām izglītības procesā;
4)     nepieciešams īstenot valsts mēroga pasākumus profesionālās izglītības popularizēšanai, lai bērni un jaunieši apzinātos profesionālās izglītības priekšrocības un izvēlētos iegūt izglītību perspektīvās un valstī vajadzīgās nozaru profesijās;
5)     lai veicinātu piederības un nacionālās identitātes apziņu bērnu un jauniešu vidū, kā arī stiprinātu jauniešu zināšanas un paaugstinātu jauniešu līdzdalību valstī notiekošajos politiskajos procesos, skolu programmās iekļaujama pastiprināta politikas un tiesību apguve.
 

Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa 

3.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2013.gada 26.aprīlī

 

Par bērnu un jauniešu iniciatīvām tautsaimniecības attīstības un
konkurētspējas
veicināšanā


Latvijas Jauniešu Saeima nolemj, ka:

1)        lai veicinātu nacionālo preču un pakalpojumu eksportu, kā arī jaunu un apjomīgāku ārvalstu investīciju ieplūšanu Latvijā, nepieciešams ar publiskā un privātā sektora sadarbības projektu starpniecību sekmēt Latvijas valsts atpazīstamību ārvalstīs;
2)       lai samazinātu darbspējīgā vecuma cilvēku aizbraukšanu uz ārzemēm, nepieciešams paplašināt atbalsta sistēmu jaunajiem lauksaimniekiem un ražotņu izveidei lauku reģionos nolūkā nodrošināt racionālu un efektīvu nacionālo resursu izmantošanu, tādējādi uzlabojot nodarbinātību un mazinot bezdarbu ārpus pilsētām;
3)       lai mazinātu jauniešu bezdarba problēmu Latvijā, nepieciešams izstrādāt uzņēmēju atbalsta politiku nolūkā veicināt bērnu un jauniešu darba iespējas, tai skaitā vasaras periodā;
4)       lai stimulētu Latvijas ekonomikas attīstību un izaugsmi, mazinātu ēnu ekonomiku un veicinātu jaunu uzņēmumu veidošanos, nepieciešams izstrādāt valsts atbalsta programmas jauniešu uzņēmumiem (tai skaitā izglītot jauniešus par mūsdienīgu un tālredzīgu uzņēmējdarbību, organizēt seminārus ar veiksmīgu uzņēmēju piedalīšanos, popularizēt un veidot jaunus biznesa inkubatorus ar pieredzes bagātiem vadītājiem), mazināt birokrātiskos šķēršļus jauniešu uzņēmējdarbībai, kā arī būtu apsverama iespēja izstrādāt īpašas nodokļu politikas iniciatīvas jauniešu uzņēmumiem;
5)       lai mazinātu cilvēku aizplūšanu uz pilsētām, attīstītu uzņēmējdarbību laukos, veicinātu darbaspēka mobilitāti starp pilsētām, nepieciešams sakārtot infrastruktūru, attīstot autoceļus un dzelzceļu.
 

Saeimas priekšsēdētāja S.Āboltiņa 

3.Jauniešu Saeima
Latvijas Republikas Saeimas namā
Rīgā 2013.gada 26.aprīlī

 

Atzīmē mūs!

Kontakti

E-pasts: info@jauniesusaeima.lv

© Jauniešu Saeima

Jauniešu Saeimas mājaslapa tapusi pēc biedrības "Sabiedrība par atklātību - Delna" ierosmes un par F.Eberta fonda līdzekļiem